100 Sposobow Na SQL PDF download by Andrew Cumming

100 Sposobow Na SQL

Helion
Publication date: November 2012
ISBN: 9781457176845
Digital Book format: PDF (DRM-Free)

Buy PDF

List price:
$12.00
Our price:
$9.99

You save: $2.01 (17%)
GET THIS EBOOK
FOR FREE!
Join our Facebook sweepstake, share and
get 10 likes. Winners
get notified in 24H!

Zbiór praktycznych porad dla programistów i projektantów baz danych

 • Jak obs?ugiwa? ró?ne typy danych?
 • W jaki sposób optymalizowa? wydajno?? baz danych?
 • Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, któremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si?, w jaki sposób sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkowników bazy danych? J?zyk SQL to pot??ne narz?dzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkowników i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece?, j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci.

Dzi?ki ksi??ce "100 sposobów na SQL" nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?ów znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si?, w jaki sposób przetwarza? ró?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno?? tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom.

 • Podstawowe elementy j?zyka SQL
 • ??czenie tabel
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Operacje na liczbach i datach
 • Bazy danych w aplikacjach sieciowych
 • Zapytania niezale?ne od tabel
 • Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta?
 • Tworzenie raportów
 • Administrowanie kontami u?ytkowników
 • Udost?pnianie informacji
Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!

Please sign in to review this product.
Format:
PDF
Devices:
100 sposobów na SQL PDF can be read on any device that can open PDF files.

File Size:
4392 Kb
Language:
ENG
Other books by Andrew Cumming
SQL Hacks PDF download by Andrew Cumming
SQL Hacks
Andrew Cumming & Gordon Russell
O'Reilly Media, June 2007
ISBN: 9780596527990
Format: PDF, ePub
List Price: $23.99 Our price: $21.99